1. ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на Сайта на Fashion Place” Ltd, които уреждат правилата за използването на този Сайт, включително сключването на договор за покупко-продажба както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба на продуктите на Fashion Place” Ltd, изложени на сайта www.FashionPlace.bg или на други места.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.Fashion Place” Ltd е дружество регистрирано в съответствие с българското законодателство, със седалище и адрес на управление в България, гр. Хасково, жк. Орфей, бл. 4, ап. 24.

2.2. Можете да се свържете с Fashion Place” Ltd на посочения по-горе адрес, на телефон PHONE или на е-mail адрес office (at) fashionplace.bg.

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през този Сайт.
3.2. Продавач(-а) – “Fashion Place” Ltd
3.3. Клиент е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително но не само, като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез Сайта.
3.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от е-mail адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)
3.5. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци
3.6. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува
3.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през този Сайт, намерението си за купуване на Стоки, които се продават от Продавача.
3.8. Продукт(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през този Сайт.
3.9. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на този Сайт.
3.11. Съдържание:
•   цялата информация на този Сайт, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/ сътрудник на Продавача на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от ПродавачаПродавача в определен период от време;
• данни относно Продавача Продавача.
3.12. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Продавача Стоки и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.13. Транзакция – действието от страна на Продавача по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба чрез този Сайт, осъществявано единствено по банков път.
3.14. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
3.15. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.16. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
3.17. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
3.18. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.19. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Продавача са задължителни за всички Клиенти на Сайта.
4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти и посетители на Сайта.
4.4. Продавача има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение, или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Продавача ще информира за това Клиентите си, чрез публикуването на промените в този Сайт. В този смисъл Вие, като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. Продавача полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, пред ставена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Продавача уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, а както и, че информацията в сайта може да бъде непълно или неточна.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от Продавача всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Продавача предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Продавача се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи Стока през този Сайт, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на Продавача от негово име.
5.2. Продавача ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавача прави по електронен път (е-mail) или по телефона.
5.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.
5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Продавача си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на, който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Продавача, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Продавача не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът няма право да публикува мнения относно Стоки, но може да се свързва с Продавача на посочените адреси в раздел „контакти” на Сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакт”.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Продавача си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
6.6. Продавача може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и предлаганите от него промоции на Сайта, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, но може да не включват цена за доставка.
6.8. В случай на плащания по банков път, Продавачът Продавача не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Продавача може да доведе до начисляване на допълнителни такси от някои банки в България. Същото важи и за транзакциите, които Продавача прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Продавача препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени плащания чрез банка за Продукти, продавани от Продавача.
6.9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават погрешно впечатление. Продавачът Продавача няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Продавача или на неговите партньори, освен в случайте когато е отбелязано друго.
7.2. Продавача има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
7.3. Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита, като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите или по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.
7.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
7.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
7.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил изрично предварително писменото съгласие на Продавача за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента/Потребителя на сайта и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Продавача, който има право да потърси отговорността на Клиента/Потребителя на сайта за това.
7.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача, няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Продавача.
7.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.

8.ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта, чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
8.3. Потвърждавайки Поръчката Продавача потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.6. Продавачът Продавача има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.

9. КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1. Продавача предлага запечатани стоки, които ако са разпечатани след доставката им не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето.
9.2. Продавача предлага корекция на закупени стоки срещу заплащане.

10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели : (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по е-mail или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение както и за други цели.
10.2. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително е-mail) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват от Продавача.

11.РЕКЛАМА

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, той изявява съгласието си за получаване на Бюлетини.
11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време като се свърже с Продавача по официален път.
11.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Стоките, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
12.2. Цената се заплаща от Клиента с наложен платеж при доставка на стоката от куриерска фирма „СПИДИ”, „ЕКОНТ” или друга фирма. Начинът на доставка и адреса на доставка се договарят с Продавача Продавача за всяка Поръчка.
12.4. Плащането може да се извърши и по банков път преди доставката.
12.5. Заплащането на услугата на куриерската фирма по доставянето на стоката, е за сметка на Клиента. По усмотрение Продавача може да поеме разноските по доставката.
12.6. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
12.7. Продавачът може да издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма „СПИДИ”, „ЕКОНТ” или друга фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на е-mail office (at) fashionplace.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
13.3. Срокът на доставка е от 5(пет) до 7(седем)дни след приемане на Поръчката.
13.4. Продавачът ще извършва доставката на Стоките само на територията на България.

14.ГАРАНЦИИ

14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.
14.2. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

15.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16.ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

16.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиен- та, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока.
16.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Сайта , Клиентите дават на Продавача един неизключителен, постноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
16.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
• да помести правилно въведеното съдържание на Сайта, както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”, ако въпросните раздели са налични.
• да се увери, че въведената от негоинформация е реалистична, коректна, неподвеждащаи в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – например авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока от Сайта без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, е-mail адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Продавача;
• да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори, като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Сайта.
16.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
16.5. В случай, че Продавача констатира многократно нарушение на настоящите Условия за ползване или и при други обстоятелства, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това или да известява която и да е страна.
16.6. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по е-mail.

Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Продавача
/името на търговеца/……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
……………………………………………………………………….. /Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………………………………………………………………………………………………
/Дата/ ……………………………………. /Подпис на потребителя/

17.ОТГОВОРНОСТ

17.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
17.2. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство.

18.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe, или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство.

20. ДРУГИ

Версия на текущия документ: 1.

България, 2019г.